Chút lưu lại

Go Back   Chút lưu lại > Văn Học/Nghệ Thuật > Danh Ngôn Cuộc Sống - Lời hay Ý đẹp
Trang nhà Phòng ảnh Thơ mới Download mViet Lưu bút

Danh Ngôn Cuộc Sống - Lời hay Ý đẹp
Những bài viết, những lời khuyên hay những lời nói bất hủ bạn sưu tầm khắp nơi hay là của chính bạn ............

Trả lời
 
Thread Tools Display Modes
Old 04-03-2011, 07:33 PM   #1
HoaiVienPhuong's Avatar
HoaiVienPhuong
Senior Member

 
Join Date: Feb 2011
Đã Cảm ơn: 823
Được cảm ơn: 891 lần/622 bài
Status:HoaiVienPhuong is offline
 
HoaiVienPhuong is on a distinguished road

Default Bài phát biểu làm cả thế giới yên lặng

Bài phát biểu làm cả thế giới yên lặng
Severn Cullis Suzuki đã thành lập tổ chức Environmental Children’s Organization (ECO) vào năm 9 tuổi, đó là một nhóm nhỏ của những trẻ em quan tâm đến vấn đề môi trường. ECO đã thực hiện thành công rất nhiều dự án của nhóm. Năm 1992, nhóm đã tự chi trả tiền đi lại để có thể đến được hội nghị Earth Summit của Liên hiệp quốc tại Rio de Janeiro (Brazil) để xin được phát biểu đôi lời. Severn đã thay mặt ECO đọc bài phát biểu nổi tiếng của nhóm, lúc đó Severn chỉ mới 12 tuổi. Bài phát biểu của Severn đã làm cho những người lớn phải suy nghĩ rất nhiều…

Hello, I am Severn Suzuki speaking for E.C.O - the Environmental Children’s Organization.
Xin chào, cháu tên là Severn Suzuki, thay mặt cho Tổ chức Trẻ em vì môi trường.
We are a group of 12 and 13 year-olds trying to make a difference, Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quigg and me.
Chúng cháu là một nhóm từ 12 đến 13 tuổi đang thử làm một điều thay đổi, Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quigg and cháu.
We’ve raised all the money to come here ourselves, to come 5,000 miles to tell you adults you must change your ways.
Chúng cháu đã tự mình quyên góp đủ số tiền để đến được đây. đi một quãng đường 5000 dặm (khoảng 8000km) để được nói với tất những quý vị, những người lớn rằng, các quý vị phải thay đổi đường lối của quý vị
Coming up here today, I have no hidden agenda. I am fighting for my future. Losing my future is not like losing an election, or a few points on the stock market.
Đến đây ngày hôm nay, cháu không hề che giấu kế hoạch của mình. Cháu đang đấu tranh cho tương lai của cháu. Sự đánh mất tương lai của cháu không giống như việc bị thua trong cuộc bầu cử, hoặc mất vài điểm trên thị trường chứng khoán

“I am here to speak for all generations to come. I am here to speak on behalf of the starving children around the world whose cries go unheard. I am here to speak for the countless animals dying across this planet, because they have nowhere left to go.”

Cháu ở đây để nói thay cho tất cả thế hệ sau này. Cháu ở đây để nói tiếng nói đại diện cho những trẻ em đang bị đói trên toàn thế giới, những trẻ em mà tiếng khóc không được ai lắng nghe. Cháu ở đây để nói thay cho vô vàn động vật đang chết dần trên hành tinh này, bởi vì chúng không còn chỗ nào để đi.
I am afraid to go out in the sun now, because of the holes in our ozone. I am afraid to breathe the air, because I don’t know what chemicals are in it. I used to go fishing in Vancouver, my home, with my Dad until, just a few years ago, we found a fish full of cancers.”
Giờ đây, cháu sợ phải đi ra ngoài dưới ánh mặt trời, bởi vì những lỗ hổng ở tầng ozone. Cháu sợ khi phải hít thở không khí, bởi vì cháu không biết có hóa chất độc hại nào trong đó. Trước đây cháu thường đi câu cá ở Vancouver, nơi cháu ở, cùng với bố cháu chỉ vài năm trước đây, cho tới khi cháu và bố phát hiện ra rằng cá có rất nhiều ung thư"
And now we hear of animals and plants going extinct every day, vanishing forever. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests full of birds and butterflies, but now I wonder if they will even exist for my children to see.”
Và giờ đây chúng ta đều nghe thấy động vật và cây cối đang bị tuyệt chủng hàng ngày, biến mất mãi mãi. Trong đời cháu, cháu đã từng mơ ước được nhìn thấy một bầy thú hoang, rừng rậm, và rừng cây đầy những chim và bướm, nhưng bây giờ cháu tự hỏi chúng có còn tồn tại cho con cái của cháu nhìn thấy không.“
Did you have to worry of these things when you were my age? All this is happening before our eyes and yet we act as if we have all the time we want and all the solutions.”
Quý vị có phải lo lắng về những điều ấy khi mà các vị bằng tuổi cháu không? Tất cả những điều đấy đang xảy ra trước mắt chúng ta, nhưng chúng ta hành động cứ như là chúng ta có đủ thời gian chúng ta muốn và chúng ta có đủ cách để giải quyết.
I’m only a child and I don’t have all the solutions, but I want you to realize, neither do you. You don’t know how to fix the holes in our ozone layer. You don’t know how to bring the salmon back up a dead stream. You don’t know how to bring back an animal now extinct. And you can’t bring back the forest that once grew where there is now a desert. If you don’t know how to fix it, please stop breaking it.”
Cháu chỉ là một đứa trẻ và cháu không có tất cả các giải quyết, nhưng cháu muốn tất cả các quý vị nhận ra rằng các vị cũng vậy. Các vị không biết làm thế nào để chữa các lỗ hổng trên tầng ozone. Các vị không biết làm thế nào để mang lại những con cá hồi quay trở lại những dòng nước chết. Các vị không biết làm thế nào để hồi sinh lại những động vật mà bây giờ đang tuyệt chủng. và các vị không thể làm hồi sinh lại những cánh rừng trước đây mà bây giờ là xa mạc. Nếu các quý vị không biết các hồi phục nó, xin các vị đừng phá vỡ nó.“
Here you may be delegates of your governments, business people, organizers, reporters or politicians. But, really, you’re mothers and fathers, sisters and brothers, aunts and uncles and all of you are someone’s child. I’m only a child, yet I know we are all part of a family, 5 billion strong, in fact 30 million species strong. And borders and governments will never change that. I’m only a child, yet I know we are all in this together and should act as one single world towards one single goal.”
Tại đây, các quý vị có thể là đại diện của chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức, nhà báo hoặc các nhà chính khách. Nhưng các quý vị cũng là những người mẹ, người bố, người chị người anh, người cô người chú và tất cả các vị đây đều là con của một ai đó. Cháu chỉ là một đứa trẻ, nhưng cháu hiểu rằng chúng ta để là thành viên của một gia đình, với 5 tỷ thành viên, trên thực tế là 30 triệu loài. Biên giới và chính phủ sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó. Cháu chỉ là một đứa trẻ, nhưng cháu hiểu rằng tất cả chúng ta đều ở cùng trong gia đình này và chúng ta phải hành động như là một thế giới hướng tới một mục tiêu.
In my anger, I am not blind and in my fear I am not afraid of telling the world how I feel. In my country we make so much waste, we buy and throw away, buy and throw away, buy and throw away and yet Northern countries will not share with the needy. Even when we have more than enough we are afraid to share, we are afraid to let go of some of our wealth. In Canada , we live the privileged life. We’ve plenty of food, water and shelter. We have watches, bicycles, computers and television sets. The list could go on for 2 days.
Trong lúc tức giận, cháu vẫn không mù quáng và trong sự sợ hãi cháu cũng không sợ phải nói với cả thế giới rằng cháu thấy thế nào. Ở nước cháu, mọi người rất láng phí, mọi người mua rồi ném đi, mua rồi ném đi, mua rồi ném đi, nhưng các nước ở phía bắc sẽ không chia sẻ với những người nghèo. Ngay cả khi chúng ta đã quá thừa thãi, chúng ta sợ phải chia sẻ, chúng ta sợ phải cho một phần của cải của mình. Ở Canada, chúng cháu sống một cuộc sống đầy đặc quyền. Chúng cháu có thừa thức ăn, nước uống và chỗ ở. Chúng cháu có đồng hồ đeo tay, xe đạp, máy tính, vô tuyến. Danh sách có thể được liệt kê ra trong 2 ngày.
Two days ago here in Brazil , we were shocked when we spent time with some children living on the streets. This is what one child told us, ‘I wish I was rich and if I were, I would give all the street children food, clothes, medicines, shelter and love and affection’. If a child on the street who has nothing is willing to share, why are we who have everything still so greedy? I can’t stop thinking that these are children my own age, that it makes a tremendous difference where you are born. And that I could be one of those children living in the Favellas of Rio . I could be a child starving in Somalia , or a victim of war in the Middle East or a beggar in India . I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers ending poverty and in finding treaties, what a wonderful place this earth would be.”
Hai ngày trước đây ở Brazil, chúng cháu bị sốc khi khi cùng ở với những đứa trẻ sống lang thang trên đường phố. Đây là điều mà một đứa trẻ nói với chúng cháu “Cháu ước, cháu giầu có và nếu cháu giầu có cháu sẽ cho tất cả trẻ em đường phố thức ăn, quần áo, thuốc uống, nơi ở, tình yêu và cảm giác được yêu thương”. Nếu một đứa trẻ đường phố không có một thứ gì thì lại sẵn sàng chia sẻ, vì sao chúng ta, những người có tất cả lại vẫn quá tham lam. Cháu không thể không nghĩ rằng đó những đứa trẻ bằng độ tuổi cháu, điều làm ra sự khác biệt cực kỳ lớn là nơi mà chúng sinh ra. Và như vậy cháu có thể là một trong những đứa trẻ sống khu ổ chuột của Rio (thủ đô cả Brazil). Cháu có thể là đứa trẻ đang đói ăn ở Somalia, hoặc nạn nhân chiến tranh ở Trung đông, hoặc là đứa trẻ xin ăn ở Ấn độ. Cháu chỉ là một đứa trẻ, nhưng cháu hiểu rằng nếu tất cả tiền đã dùng vào chiến tranh được dùng vào việc tìm kiếm cho lời giải để kết thúc sự nghèo đói và tìm kiếm các thỏa hiệp, thì trái đất này sẽ trở thành đẹp đẽ nhường nào.
“At school, even in kindergarten, you teach us how to behave in the world. You teach us to not to fight with others, to work things out, to respect others and to clean up our mess, not to hurt other creatures, to share, not be greedy. Then, why do you go out and do the things you tell us not to do? Do not forget why you are attending these conferences, who you are doing this for. We are your own children. You are deciding what kind of a world we are growing up in. Parents should be able to comfort their children by saying ‘Everything is going to be all right, it’s not the end of the world, and we are doing the best we can’. But I don’t think you can say that to us anymore. Are we even on your list of priorities? My dad always says, ‘You are what you do, not what you say’. Well, what you do makes me cry at night. You grown-ups say you love us. But I challenge you, please, make your actions reflect your words. Thank you.”
Trong trường học, thậm chí tại lớp mẫu giáo, các vị dạy chúng cháu các ứng xử trên thế giới. Các vị dạy chúng cháu không được đánh người khác, phải tìm cách giải quyết các vấn đề, phải tôn trọng người khác, và phải tự sửa các lỗi lầm, không được làm hại đến các sinh vật khác, phải biết chia sẻ không được tham lam. Tại sao các vị lại làm những việc mà các vị nói chúng cháu không được làm? Đừng quên vì sao các vị lại tới dự cuộc hội thảo này, vì ai mà các quý vị làm điều này. Chúng cháu chính là con cái của quý vị. Các ngài đang quyết định thế giới nào chúng ta sẽ sinh sống. Cha mẹ sẽ có thể làm yên lòng con cái bằng cách nói rằng “Tất cả mọi thứ đang được cải thiện, nó không phải là ngày tận cùng của thế giới, và bố mẹ đang làm những điều tốt nhất có thể. Nhưng cháu không nghĩ rằng các vị có thể nói những điều đó với chúng cháu nữa. Chúng cháu có còn được đặt trong danh sách những điều cân thiết không? Bố cháuNguồn: Sưu tầm


Chỉnh sửa lần cuối bởi HoaiVienPhuong ngày 04-03-2011 lúc 07:45 PM.
Reply With Quote
Lời Cảm ơn của những người đã được gởi đến HoaiVienPhuong trong bài viết này:
M Mít Đặc (04-03-2011)
Old 04-03-2011, 08:03 PM   #2
teenninhbinh's Avatar
teenninhbinh
Junior Member

 
Join Date: Mar 2011
Đã Cảm ơn: 0
Được cảm ơn: 0 lần/0 bài
Status:teenninhbinh is offline
 
teenninhbinh is on a distinguished road

Default

trả hiểu thế nào nữa
Reply With Quote
Old 05-03-2011, 10:06 PM   #3
namr6's Avatar
namr6
Senior Member

 
Join Date: Sep 2010
Đã Cảm ơn: 0
Được cảm ơn: 175 lần/123 bài
Status:namr6 is offline
 
namr6 is on a distinguished road

Default

Hehe, thanks.
Reply With Quote
Old 06-03-2011, 06:43 PM   #4
HoaiVienPhuong's Avatar
HoaiVienPhuong
Senior Member

 
Join Date: Feb 2011
Đã Cảm ơn: 823
Được cảm ơn: 891 lần/622 bài
Status:HoaiVienPhuong is offline
 
HoaiVienPhuong is on a distinguished road

Default

Trích dẫn:
..::~Trích dẫn nguyên văn bởi teenninhbinh View Post
trả hiểu thế nào nữa
Biết chữ Việt Nam không vậy?
Bài phát biểu làm cả thế giới yên lặng
Severn Cullis Suzuki đã thành lập tổ chức Environmental Children’s Organization (ECO) vào năm 9 tuổi, đó là một nhóm nhỏ của những trẻ em quan tâm đến vấn đề môi trường. ECO đã thực hiện thành công rất nhiều dự án của nhóm. Năm 1992, nhóm đã tự chi trả tiền đi lại để có thể đến được hội nghị Earth Summit của Liên hiệp quốc tại Rio de Janeiro (Brazil) để xin được phát biểu đôi lời. Severn đã thay mặt ECO đọc bài phát biểu nổi tiếng của nhóm, lúc đó Severn chỉ mới 12 tuổi. Bài phát biểu của Severn đã làm cho những người lớn phải suy nghĩ rất nhiều…

Xin chào, cháu tên là Severn Suzuki, thay mặt cho Tổ chức Trẻ em vì môi trường.
Chúng cháu là một nhóm từ 12 đến 13 tuổi đang thử làm một điều thay đổi, Vanessa Suttie, Morgan Geisler, Michelle Quigg and cháu.
Chúng cháu đã tự mình quyên góp đủ số tiền để đến được đây. đi một quãng đường 5000 dặm (khoảng 8000km) để được nói với tất những quý vị, những người lớn rằng, các quý vị phải thay đổi đường lối của quý vị
Đến đây ngày hôm nay, cháu không hề che giấu kế hoạch của mình. Cháu đang đấu tranh cho tương lai của cháu. Sự đánh mất tương lai của cháu không giống như việc bị thua trong cuộc bầu cử, hoặc mất vài điểm trên thị trường chứng khoán
Cháu ở đây để nói thay cho tất cả thế hệ sau này Cháu ở đây để nói tiếng nói đại diện cho những trẻ em đang bị đói trên toàn thế giới, những trẻ em mà tiếng khóc không được ai lắng nghe. Cháu ở đây để nói thay cho vô vàn động vật đang chết dần trên hành tinh này, bởi vì chúng không còn chỗ nào để đi.

Giờ đây, cháu sợ phải đi ra ngoài dưới ánh mặt trời, bởi vì những lỗ hổng ở tầng ozone. Cháu sợ khi phải hít thở không khí, bởi vì cháu không biết có hóa chất độc hại nào trong đó. Trước đây cháu thường đi câu cá ở Vancouver, nơi cháu ở, cùng với bố cháu chỉ vài năm trước đây, cho tới khi cháu và bố phát hiện ra rằng cá có rất nhiều ung thư"
Và giờ đây chúng ta đều nghe thấy động vật và cây cối đang bị tuyệt chủng hàng ngày, biến mất mãi mãi. Trong đời cháu, cháu đã từng mơ ước được nhìn thấy một bầy thú hoang, rừng rậm, và rừng cây đầy những chim và bướm, nhưng bây giờ cháu tự hỏi chúng có còn tồn tại cho con cái của cháu nhìn thấy không.“
Quý vị có phải lo lắng về những điều ấy khi mà các vị bằng tuổi cháu không? Tất cả những điều đấy đang xảy ra trước mắt chúng ta, nhưng chúng ta hành động cứ như là chúng ta có đủ thời gian chúng ta muốn và chúng ta có đủ cách để giải quyết.
Cháu chỉ là một đứa trẻ và cháu không có tất cả các giải quyết, nhưng cháu muốn tất cả các quý vị nhận ra rằng các vị cũng vậy. Các vị không biết làm thế nào để chữa các lỗ hổng trên tầng ozone. Các vị không biết làm thế nào để mang lại những con cá hồi quay trở lại những dòng nước chết. Các vị không biết làm thế nào để hồi sinh lại những động vật mà bây giờ đang tuyệt chủng. và các vị không thể làm hồi sinh lại những cánh rừng trước đây mà bây giờ là xa mạc. Nếu các quý vị không biết các hồi phục nó, xin các vị đừng phá vỡ nó.“
Tại đây, các quý vị có thể là đại diện của chính phủ, doanh nghiệp, các tổ chức, nhà báo hoặc các nhà chính khách. Nhưng các quý vị cũng là những người mẹ, người bố, người chị người anh, người cô người chú và tất cả các vị đây đều là con của một ai đó. Cháu chỉ là một đứa trẻ, nhưng cháu hiểu rằng chúng ta để là thành viên của một gia đình, với 5 tỷ thành viên, trên thực tế là 30 triệu loài. Biên giới và chính phủ sẽ không bao giờ thay đổi được điều đó. Cháu chỉ là một đứa trẻ, nhưng cháu hiểu rằng tất cả chúng ta đều ở cùng trong gia đình này và chúng ta phải hành động như là một thế giới hướng tới một mục tiêu.
Trong lúc tức giận, cháu vẫn không mù quáng và trong sự sợ hãi cháu cũng không sợ phải nói với cả thế giới rằng cháu thấy thế nào. Ở nước cháu, mọi người rất láng phí, mọi người mua rồi ném đi, mua rồi ném đi, mua rồi ném đi, nhưng các nước ở phía bắc sẽ không chia sẻ với những người nghèo. Ngay cả khi chúng ta đã quá thừa thãi, chúng ta sợ phải chia sẻ, chúng ta sợ phải cho một phần của cải của mình. Ở Canada, chúng cháu sống một cuộc sống đầy đặc quyền. Chúng cháu có thừa thức ăn, nước uống và chỗ ở. Chúng cháu có đồng hồ đeo tay, xe đạp, máy tính, vô tuyến. Danh sách có thể được liệt kê ra trong 2 ngày.
Hai ngày trước đây ở Brazil, chúng cháu bị sốc khi khi cùng ở với những đứa trẻ sống lang thang trên đường phố. Đây là điều mà một đứa trẻ nói với chúng cháu “Cháu ước, cháu giầu có và nếu cháu giầu có cháu sẽ cho tất cả trẻ em đường phố thức ăn, quần áo, thuốc uống, nơi ở, tình yêu và cảm giác được yêu thương”. Nếu một đứa trẻ đường phố không có một thứ gì thì lại sẵn sàng chia sẻ, vì sao chúng ta, những người có tất cả lại vẫn quá tham lam. Cháu không thể không nghĩ rằng đó những đứa trẻ bằng độ tuổi cháu, điều làm ra sự khác biệt cực kỳ lớn là nơi mà chúng sinh ra. Và như vậy cháu có thể là một trong những đứa trẻ sống khu ổ chuột của Rio (thủ đô cả Brazil). Cháu có thể là đứa trẻ đang đói ăn ở Somalia, hoặc nạn nhân chiến tranh ở Trung đông, hoặc là đứa trẻ xin ăn ở Ấn độ. Cháu chỉ là một đứa trẻ, nhưng cháu hiểu rằng nếu tất cả tiền đã dùng vào chiến tranh được dùng vào việc tìm kiếm cho lời giải để kết thúc sự nghèo đói và tìm kiếm các thỏa hiệp, thì trái đất này sẽ trở thành đẹp đẽ nhường nào.
Trong trường học, thậm chí tại lớp mẫu giáo, các vị dạy chúng cháu các ứng xử trên thế giới. Các vị dạy chúng cháu không được đánh người khác, phải tìm cách giải quyết các vấn đề, phải tôn trọng người khác, và phải tự sửa các lỗi lầm, không được làm hại đến các sinh vật khác, phải biết chia sẻ không được tham lam. Tại sao các vị lại làm những việc mà các vị nói chúng cháu không được làm? Đừng quên vì sao các vị lại tới dự cuộc hội thảo này, vì ai mà các quý vị làm điều này. Chúng cháu chính là con cái của quý vị. Các ngài đang quyết định thế giới nào chúng ta sẽ sinh sống. Cha mẹ sẽ có thể làm yên lòng con cái bằng cách nói rằng “Tất cả mọi thứ đang được cải thiện, nó không phải là ngày tận cùng của thế giới, và bố mẹ đang làm những điều tốt nhất có thể. Nhưng cháu không nghĩ rằng các vị có thể nói những điều đó với chúng cháu nữa. Chúng cháu có còn được đặt trong danh sách những điều cân thiết không? Bố cháu
Bài phát biểu của em Severn thay mặt "Tổ chức trẻ em vì môi trường"

Chỉnh sửa lần cuối bởi HoaiVienPhuong ngày 06-03-2011 lúc 06:48 PM.
Reply With Quote
Trả lời

BookmarksHiện thời số người đang xem chủ đề này là: 1 (0 Thành viên và 1 Khách)
 
Thread Tools
Display Modes

Quyền Hạn Gởi bài
Bạn không được quyền gửi bài mới
Bạn không được quyền gửi trả lời
Bạn không được quyền gửi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

BB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đangTắt

Chuyển nhanh đến

Múi giờ GMT -7. Hiện tại là 04:09 AM.


Chút Lưu Lại không chịu bất cứ trách nhiệm gì về nội dung bài đăng của tất cả Thành viên.
Nhóm Điều Hợp có toàn quyền chỉnh sửa, xóa bỏ, dời chỗ bài đăng, hay khóa tên Thành viên mà không cần giải thích lý do.

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright © 2018 @ www.chutluulai.net. All rights reserved.
Vietnamese Language by www.mvietx.org.